Reggaeton / reggaeton choreography

Reggaeton dance - Daddy Yankee - Choreography Inga

Reggaeton / Reggaeton battle

Reggaeton / reggaeton choreography

Inga Fominykh / Inga Fominykh choreography

Some info about this movie:

Type of dance: Reggaeton

Reggaeton dance - Daddy Yankee - Choreography Inga
image from video

0 Responses to “Reggaeton dance - Daddy Yankee - Choreography Inga”

Leave a reply